MENICA

Posted on октобар 13, 2010

0


Menica je hartija od vrednosti po naredbi kojom njen izdavalac  izdaje bezuslovni nalog drugom licu da korisniku isprave isplati određenu svotu novca ili sam izdavalac obećava da će izvršiti tu isplatu.

U praksi se najčešće koriste dve vrste menica: trasirana menica i sopstvena menica.

Trasirana menica je takav insturment plaćanja po kojoj izdavalac menice vuče – trasira meničnu obavezu na drugog dužnika, odnosno na trasata koji treba da plati meničnu sumu kad menica dospe za plaćanje.

Sopstvena menica je isprava u zakonom određenoj formi kojom se njen izdavalac (trasant) obavezuje da o roku plati u njoj označenu sumu licu određenom na menici.  Sopstvena menica (solo menica) izdaje se samo u jednom primerku, tako što onaj koji izdaje menicu obeća da će u njoj označenu sumu isplatiti sam i to naznači na menici rečima: „Za ovu menicu platiću“.

Menica, kao instrument plaćanja i obezbeđenja plaćanja, u korišćenju ima tri osnovne funkcije:
1)     instrument plaćanja;
2)     instrument obezbeđenja plaćanja;
3)     kreditni instrument.

Brzina naplate je osnovna prednost menice u naplati potraživanja. Imalac menice prilikom naplate menice nije dužan da dokazuje osnov po kojem od dužnika traži naplatu. Menica je odvojena od pravnog osnova iz kojeg je nastala. Kod menice se ne vidi osnov po kojem dug potiče. Dug se može sastojati iz različitih osnova: za primljenu robu, po osnovu zakupa, za izvedene radove na objektu, na ime poklona i sl. U slučaju tužbe poverilac ne mora da dokazuje postojanje osnova, što značajno ubrzava naplatu potraživanja od meničnog dužnika. Naime, na dužinu vođenja spora za naplatu potraživanja od dužnika, najčešće utiče dokazivanje o postojanju osnova za plaćanje – postojanje duga (po osnovu isporuke robe, izvršene usluge prema ugovoru i po drugim osnovama), što imalac menice ne mora da dokazuje. Sama činjenica da poseduje menicu na kojoj postoji bezuslovan uput da plati određenu svotu novca, predstavlja dokaz da je menični dužnik tu obavezu prihvatio i dužan je da je plati. Bezuslovna obaveza dužnika izražena je rečima: „platite“, „izvolite položiti“, „pozivam vas da platite“ i sl. Dakle, menični dužnik je potpisivanjem menice prihvatio da plati iznos označen u menici, pa nema potrebe da sud utvrđuje osnov po kojem je dug po menici nastao, što ubrzava naplatu potraživanja.

Ako dužnik svoju obvavezu ne plati u roku koji je naznačen u menici, poverilac ima pravo da traži naplatu menice prinudnim putem.

Prinudna naplata sa računa klijenta vrši se sa svih računa klijenta kod banaka, na kojima on ima sredstava, i vrši se na osnovu naloga poverioca na osnovu dospelih hartija od verdnosti, menica ili ovlašćenja koje je dužnik dao svojoj banci i svom poveriocu – prema vremenu prijema.

Dakle, ako dužnik svoju obavezu ne plati o roku dospeća menice, imalac menice podnosi o roku dospeća menicu na naplatu banci kod koje dužnik ima račun odnosno banci koja je označena kao mensto plaćanja na menici koja izvršava menicu sa računa dužnika u toj banci, a ako nema dovoljno sredstava za izvršenje menice, banka elektronskom porukom dostavlja podatke Narodnoj banci Srbije radi blokade svih dužnikovih računa kod svih banaka i radi sprovođenja prinudna naplate sa svih dužnikovih dinarskih i deviznih računa kod svih banaka.

Izdavalac menice može o roku dospeća menice za naplatu da izvrši uplatu meničnog duga i da u sporazumu sa poveriocem povuče i poništi menicu ili da poverilac podnese menicu na naplatu kod banke kod koje izdavalac menice ima račun.Ako je tekući račun izdavaoca menice blokiran, potraživanje po menici naplaćuje se sa računa meničnog dužnika po redosledu prijema izvršnih naloga. Dakle, pravo naplate duga po menici ne prekida se ni kada je račun izdavaoca menice blokiran, s tim što se i naplata menice vrši po redosledu prijema izvršnih naloga. Menica spada u treći red prioriteta i izmiruje se po izvršenju svih osnova iz prvog reda prioriteta (poreskih obaveza i drugih javnih prihoda), i naloga iz drugog reda prioriteta – sudskih odluka.

Advertisements
Posted in: RAZNO